Notice/News

SN Title Updated Date Action
1 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-09-17
2 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-10
3 परीक्षा फारम भर्ने सम्वन्धि सूचना | 2020-09-01
4 अत्यन्त जरुरी सूचना 2020-08-16
5 RJU Research Journal 2020-08-13
6 परीक्षा फारम भर्ने सम्बन्धि सूचना 2020-08-06
7 सूची दर्ता गर्ने वारे सूचना 2020-07-28
8 सुरक्षा गार्ड सेवा करारमा लिने वारे सूचना 2020-07-28
9 परीक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना 2020-07-26
10 सूचना 2020-07-23
11 परीक्षा सम्बन्धि सूचना 2020-07-08